Komisjoni pädevus ja teemad

Komisjoni pädevuses on lahendada ainult tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi nii, riigisiseseid kui ka piiriüleseid.

Komisjonis ei saa vaielda siis, kui seadus näeb ette vaidluse lahendamiseks erineva asutuse või menetluse. Näiteks ei lahenda tarbijavaidluste komisjon töö- ja üürivaidlusi, pankrotimenetluses tõusetunud erimeelsusi ja paljusid teisi eriseaduses toodud vaidlusi (tervishoiuteenus, raviteenus, haridusteenus jne).

Komisjoni pädevusest väljuvad vaidlused -  lahendatakse maakohtus või muus pädevas institutsioonis.

Tööpõhimõtted

Poolte võrdne kohtlemine ja tarbijavaidluse erapooletus. Tarbijavaidluste komisjon ja menetlust ettevalmistav sekretariaat vaatab asja läbi erapooletult ja sõltumatult. Tarbijavaidluste komisjoni liikmed ei nõusta osapooli kas ja kuidas menetluse käigus edasi toimida.

Vaidluse käigus kuulatakse ära mõlemad pooled –  nii  tarbija kui  kaupleja saavad võimaluse esitada asja kohta oma arvamuse ja tõendid. Kummagi poole väited ja esitatud tõendid omavad võrdset kaalu, mida arvestatakse otsust tehes. Oma väiteid peavad pooled tõendama ehk esitama vastavad tõendid. Vaidluse lihtsama ja kiirema lahenduse leidmiseks on soovitatav leida kompromiss või muu osapooli rahuldav kokkulepe. 

Menetluses esitatud andmete kaitstus. Menetluse käigus kogutud andmed ja dokumendid on konfidentsiaalsed ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Tarbijal ja kauplejal on õigus saada kogu menetlust puudutavat infot. Seega tarbijavaidluse lahendamisel pead arvestama, et ühe poole esitatud dokumendid ja andmed edastatakse ka teisele osapoolele ja komisjoni liikmetele. Komsijoni otsus avaldatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja komisjoni veebilehel, kuid selle juures ei kasutata tarbija nime. Otsuses olevad kaupleja andmed on avalikud. Menetluse dokumente ei avaldata asjasse mittepuutuvatele isikutele, kuid otsuse sisu ilma isikuandmeteta on avalik. 

 

Komisjoni koosseis

Komisjoni juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt  nimetatud erapooletu ja sõltumatu õigusteadmistega komisjoni esimees, kes ei ole Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti töötaja. Komisjoni liikmeteks kaasatakse lisaks tarbija huve esindava organisatsiooni või asutuse esindajale ja ka kaupleja esindajana vastava ettevõtlusliidu esindaja.

Komisjoni esimehed

 • Kai Amos 
  komisjoni esimees
 • Alar Urm
  komisjoni esimees
 • Aase Sammelselg
  komisjoni esimees
 • Enn Tonka

  komisjoni esimees

 • Jüri Aava
  komisjoni esimees
 • Katrin Pööra
  komisjoni esimees
 • Maria Alajõe
  komisjoni esimees
 • Margus Kingisepp
  komisjoni esimees
 • Tõnis Kõiv
  komisjoni esimees
 • Mare Merimaa
  komisjoni esimees
 • Silvia Truman
  komisjoni esimees
 • Ülle Jänes
  komisjoni esimees
 • Piia Kalamees

  komisjoni esimees