KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kas kaebuse esitamine on tasuline?

Ei ole, avalduse läbivaatamine ja tarbijavaidluse menetlus on tasuta.

Kas ettevõtjana saan pöörduda TVK-sse?

Ei saa. Loe täpsemalt komisjoni pädevusest.

Kas ma võin avalduse esitada vene keeles?

Ei, komisjoni töökeeleks on eesti keel. Loe täpsemalt avaldusele esitatavatest nõuetest

Miks komisjon ei võtnud minu avaldust menetlusse?

Komisjon ei pruugi avaldust menetlusse võtta erinevatel põhjustel. Vaata täpsemalt millistel põhjustel ei võeta avaldust menetlusse.

Mulle tehti ettepanek avaldus tagasi võtta, miks?

Osadel juhtudel ei saa komisjon vaidlust lahendada asja keerukuse, täiendavate tõendite esitamise vajaduse tõttu. Samuti ei ole komisjoni menetlus otstarbekas juhul, kui on selge, et kaupleja otsust ei täida (näiteks, on ettevõte kantud korduvalt otsuseid mittetäitvate kauplejate nimekirja).

Kui kaua võtab aega minu kaebuse esitamisest otsuse saamiseni?

Otsus tehakse üldjuhul 90 päeva jooksul. Keerulisemad menetlused võivad võtta rohkem aega. Loe täpsemalt avalduse menetlemisest.

Kui kaugel on minu avalduse menetlemine?

Konkreetse menetluse seisu kohta saad kõige täpsemat infot, kui võtad ühendust Sinu avaldust ettevalmistava sekretariaadi töötajaga. Menetleja  nimi ja kontakt on Sulle saadetud avalduse menetlusse võtmise teatega.

Kas saan minu avaldusega tegeleva töötajaga kohtuda?

Ei, personaalset nõustamist komisjoni sekretariaadi töötajad ei paku.

Kes valib kas vaidluse arutamine toimub poolte osavõtuga (suuliselt) või esitatud dokumentide põhjal (kirjalikult)?

See on tarbija valida. Kui sa soovid vaidluse arutamist suuliselt pead avaldust esitades sellest kohe märku andma, vastasel juhul toimub avalduse läbivaatamine kirjalikult. Asja arutamine suuliselt komisjoni istungil võtab üldjuhul rohkem aega kui kirjalik menetlus. Loe täpsemalt komisjoni istungist.

Kes osalevad komisjoni istungil?

Kirjalikul istungil osalevad ainult kolm komisjoni liiget.
Suulisele istungile kutsutakse ka tarbija ja kaupleja. Tarbijat võib esindada tema poolt vabalt valitud isik volikirja alusel. Kauplejat võib esindada juhatuse liige või volikirja alusel vabalt valitud isik. Volikirjad peab esitama komisjoni istungil või saatma enne istungit komisjoni sekretariaadile. Suulisel komisjoni istungil võivad osaleda ka poolte vabalt valitud tõlgid.

Kes esindab tarbija huve komisjoni istungil?

Komisjoni liikmeteks kaasatakse tarbija huve esindava organisatsiooni või asutuse esindaja. Loe täpsemalt komisjoni koosseisust.

Kes esindab ettevõtja huve komisjoni istungil?

Komisjoni liikmeteks kaasatakse kaupleja esindajana vastava ettevõtlusliidu esindaja. Loe täpsemalt komisjoni koosseisust.

Kas võin ise komisjoni esimehe valida?

Ei. Komisjoni koosseis kinnitatakse iga konkreetse vaidluse lahendamiseks eraldi. Komisjoni esimees ja liige ei või vaidluse lahendamises osaleda ning on kohustatud taanduma, kui esinevad asjaolud, mis võivad mõjutada komisjoni esimehe või liikme sõltumatust ja erapooletust.

Mida teha, kui komisjoni suuliseks istungiks pakutud aeg mulle ei sobi?

Mõjuvatel põhjustel saad paluda uue aja määramist. Anna sellest esimesel võimalusel enne istungit teada.

Kui vaidluse lahendamiseks on vajalik ekspertiis, siis kes selle tellib ja maksab?

Tarbijavaidluste komisjon ei telli ekspertiise ega tasu nende eest. Ekspertiisi kulud kannab tarbija või kaupleja sõltuvalt sellest kui kaua aega on möödunud ostu sooritamisest. Esimese kuue kuu jooksul on puuduse tõendamise kohustus kauplejal, järgmise pooleteise aasta jooksul lasub see tarbijal. Kui vaidluse üks pool ei nõustu ekspertiisi tulemustega on tal õigus tellida omalt poolt uus ekspertiis, mille eest tasub ta ise.
Kui tarbija on tellinud ekspertiisi ja maksnud selle eest ning komisjon teeb otsuse tarbija kasuks, on tarbijal õigus kauplejalt tagasi saada ekspertiisi kulud.

Millise aja jooksul saadetakse mulle komisjoni otsus?

Üldjuhul saadetakse pooltele otsus kahe nädala jooksul pärast istungi toimumist. Keerulisemate vaidluste puhul võib otsuse vormistamine ja allkirjastamine võtta kauem.

Kuidas toimub komisjoni otsuse vaidlustamine?

Komisjoni otsuseid ei muudeta ega vaadata uuesti läbi. Komisjoni otsusega mittenõustumisel saad vaidlust jätkata kohtus.

Mis saab siis kui otsus on minu kasuks, kuid ettevõte otsust ei täida?

Kui kaupleja otsust 30 päeva jooksul ei täida, kantakse ta otsuseid mittetäitvate kauplejate musta nimekirja kuni otsuse täitmiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks. Tarbijavaidluste komisjoni otsus ei ole sundtäidetav. Kauplejal on õigus vaidlust jätkata ka kohtus ning siis ei kanta ettevõtet musta nimekirja.

Kust leian ettevõtjad kes ei ole komisjoni otsust täitnud?

Ettevõtjad kes on kantud musta nimekirja on leitavad tarbijavaidluste komisjoni kodulehelt ja Tarbijakaitse ja tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

Ostsin toote veebipoest mis asub teises riigis, kas saan pöörduda murega tarbijavaidluste komisjoni?

TVK poole saad pöörduda juhul, kui kaupleja on Eestis registreeritud äriühing. EL tegutseva välismaise kaupleja osas saab sind nõustada Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus.