Enne komisjoni pöördumist

Esmalt tuleb Sul pöörduda kaebusega kaupleja poole, kui Sul on pretensioon ostetud toote või teenuse suhtes. Kaupleja on kohustatud vastama sinu pöördumisele 15 päeva jooksul.

Alles siis, kui kaupleja ei vasta või te ei jõua omavahel kokkuleppele, saad pöörduda tarbijavaidluse lahendamiseks komisjoni. Pretensiooni esitamisest ja puudusega kauba tagastamisest saad lugeda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel.

Enne avalduse esitamist vaata ka milliseid avaldusi komisjon menetlusse ei võta.

Nõuded avaldusele

Avaldus peab olema vormistatud eesti keeles ja allkirjastatud. Avaldus peab sisaldama konkreetset nõuet kauplejale. Nõudes peab olema sõnastatud Sinu konkreetne ettepanek mida kaupleja peaks tegema vaidluse lahendamiseks.

Kaupleja vastuse ja muu avalduse läbivaatamisel vajaliku info edastamiseks on kindlasti vajalikud Sinu kontaktandmed, telefoninumber ja ka e-posti aadress.

Andmed avalduses ja lisatavad dokumendid. Avalduses pead põhjalikult kirjeldama kauplejaga tekkinud vaidlust, probleemi ja seda, mida Sa nõuad. Oma väiteid pead tõendama ja need avaldusele lisama. Lisada tuleb ka eelnevalt tehtud pretensioon kauplejale ja kaupleja vastus.

 

Esita avaldus

Kiirem ja lihtsam viis avalduse esitamiseks on tuvastades ennast elektrooniliselt läbi veebi iseteeninduskeskkonna.

Manuste lisamisel soovitame kasutada failitüüpe .docx, .xlsx, .pdf, .jpg või .png.
Failid peavad olema väiksemad kui 5 MB.

   esita avaldus      

*NB! e-teeninduse keskkonnas avalduste esitamisel on manusena lubatud failitüübid pdf, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, odg, odp, ods, odc, odf, odb, csv, xml, jpg, png, jpeg, bdoc, ddoc, asice, sce ning dokumendipõhised zip, mp3, wav, dwg, msg, edoc 

Juhul, kui Te soovite avalduse esitada volikirja alusel tarbija esindajana või erandjuhul postiteel, palun võtke meiega ühendust avaldus@komisjon.ee või pöörduge vastuvõtuaegadel meie teenindusbüroodesse.

Vastuvõtuaegasid näed SIIN.

Juhul, kui Te soovite lahendada vaidlust kauplejaga, kes ei ole registreeritud Eestis, vaid mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, pöörduge EL tarbija nõustamiskeskuse poole. Komisjoni pädevuses ei ole lahendada vaidlusi, mis on tekkinud väljaspool Eestit registreeritud kauplejaga.

Avalduse menetlemine

 

Menetlemisel kontrollitakse avalduse ja lisatud dokumentide nõuetele vastavust, palutakse kauplejalt avalduses toodud asjaolude kohta selgitusi ning valmistatakse materjal ette komisjoni istungil arutamiseks. Üldjuhul saad oma avaldusele vastuse 90 päeva jooksul. Avalduse menetlusese käigust ja selle tulemustest teavitatakse Sind jooksvalt.

Menetluse alustamine. Avalduse menetlusse võtmisest teavitatakse Sind 5 tööpäeva jooksul. Sekretariaat edastab avalduse kauplejale selgituste andmiseks ja vaidlusele lahenduse leidmiseks, millest teavitatakse Sind täiendavalt.

Kaupleja ettepanek avalduse lahendamiseks. Kaupleja peab andma tarbija avaldusele kirjaliku vastuse, milles ta võtab seisukoha avalduses sisalduvate väidete ja tarbija nõude kohta ning pakub võimaliku lahenduse vaidluse lõpetamiseks. Ka kaupleja peab omakorda selgitusele lisama dokumentaalsed tõendid oma väidete ja asjas tähtsust omavate asjaolude kohta.

Menetluse lõppemine enne komisjoni otsust. Menetlus lõpetatakse kui kaupleja rahuldab tarbija nõude, tarbija nõustub kaupleja pakutud lahendusega, tarbija võtab avalduse tagasi või mõnel muul menetlusse võtmisest keeldumise aluse olemasolul (vt alljärgnev).

 

Menetluse käik

Tarbijavaidluse kiireim ja mõlemale poolele otstarbekaim lahendus on leida kokkulepe või kompromiss.

Kompromiss on vaidlevate poolte kokkulepe, kus kumbki püüab leida vaidlusele võimalikku lahendust oma nõuet või nõudmisi vähendades. Kompromisskokkulepe täidetakse vabatahtlikult ning hiljem teisele osapoolele enam nõuet samas vaidluses ei esitata.

Kompromissi korral ei ole vaja oma nõuet põhjendada, esitada lisatõendeid ja dokumente. Nii saab kokku hoida kaasnevaid kulusid ja aega.  Seega on mõistlik avalduse esitamisel kaaluda ka kompromisslahenduste võimalikkust eriti olukorras, kus vaidluses on mõlemal osapoolel teineteisele etteheiteid.

Poolte võrdne kohtlemine, erapooletus ja nõustamine. Tarbijavaidluste komisjon ja menetlust ettevalmistav sekretariaat vaatab asja läbi erapooletult ja sõltumatult. Komisjoni liikmed ei anna menetluse käigus kummalegi osapoolele siduvaid soovitusi ega nõusta kas ja kuidas menetluse käigus edasi toimida. Küll on tarbijavaidluses osalejal õigus saada teavet menetluse kohta tema avaldusega tegelevalt menetlejalt – kas ja millised toimingud veel tehakse, millistel tähtaegadel jne. 

Komisjoni istung

Üldjuhul vaadatakse avaldus läbi kirjalikus menetluses, kuhu osapooli välja ei kutsuta. Tarbija soovil võib avalduse lahendamine toimuda tarbijavaidluste komisjoni istungil suulise aruteluga, kuhu kutsutakse mõlemad osapooled.

Sekretariaat vaatab esitatud avalduse läbi ja teavitab Sind vaidluse lahendamise menetluse tulemusest üldjuhul 90 päeva jooksul.  Sul on õigus avaldus igal ajal tagasi võtta.

Tarbijavaidluste komisjoni menetlus lõppeb otsuse tegemisega. Komisjoni otsust  ei saa vaidlustada. Otsusega mittenõustumisel saab teise osapoole vastu pöörduda kohtusse.

Menetluskulude kandmine

Avalduse läbivaatamine ja tarbijavaidluse menetlus on tasuta.

Kui vaidlev osapool  vajab menetluses tõlgi abi, eksperdi arvamust, õigusabi või muud sarnast teenust, tuleb tal vastavad kulud ise kanda.

Seega pead arvestama, et juhul, kui soovid oma väiteid tõendada omapoolse ekspertiisiga, pead ka vastavad kulud kandma. Komisjon ei kanna eeltoodud menetluskulusid. Sellest hoolimata on tarbijavaidluse lahendamine komisjonis kiire, vähekulukas ja lihtne alternatiiv kohtumenetlusele ja oma õiguste kaitsmisele.

 

 

Avaldused, mida ei menetleta

  1. Komisjoni pädevuses ei ole lahendada vaidlusi, mis on tekkinud väljaspool Eestit registreeritud kauplejaga – vaidlused, mis on seotud välisriigi kauplejate ja Euroopa Liidu kauplejatega. Nende vaidluste lahendamiseks pöördu Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole.
  2. Avaldust ei võeta meneltusse, kui vaidluse keerukusest tulenevalt on vajalik korraldada ekspertiise, üle kuulata tunnistajaid või vaidluse mahukuse tõttu pole selle lahendamine tarbijavaidluste komisjonis võimalik.
  3. Komisjon võib jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada ka siis, kui tarbija taotletava eesmärgi saavutamine kohtuvälises menetluses on perspektiivitu.
  4. Samuti, kui vaidluse lahendamine ei ole võimalik põhjaliku uurimise ja tunnistajate ärakuulamiseta ning seda oleks otstarbekam lahendada maakohtus. Sellisel juhul on tarbijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse, kuid see on üldjuhul aeganõudvam ja kulukam.
  5. Olukorrad, kus vaidluse lahendamine on ettenähtud teiste seadustega. Kui mõni teine seadus näeb ette vaidluse lahendamiseks erineva asutuse või menetluse, siis tuleb vastava vaidlusega pöörduda eriseaduses ettenähtud korras. Näiteks, ei lahenda tarbijavaidluste komisjon töö- ja üürivaidlusi, pankrotimenetluses tõusetunud erimeelsusi ja paljusid teisi eriseaduses toodud vaidlusi (tervishoiuteenus, raviteenus, haridusteenus jne).
  6. Avaldust ei võeta menetlusse, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro ja vaidluse lahendamine ei ole oluline praktika kujundamise või senise praktika olulise muutmise vajaduse seisukohast, vaidlusel ei ole tähendust võimalike teiste tarbijate jaoks või tegemist ei ole lepingu täitmise või lepingu tühisuse tuvastamise nõudega.